Aktuāli

Eneagramma izglītībā + TESTS

 

Arvien biežāk dažādos informācijas apmaiņas kanālos izskan termins eneagramma un tajā izvirzīto deviņu personibas tipu apraksts. Tas ir vispāratzīts personības teorijas modelis, kura pirmsākumi meklējami kā dažādās garīgās attīstības teorijās, kā arī senās matemātikas un filozofijas tradīcijās. Lēš, ka tā radusies pirms vairāk kā 2000 gadiem, taču šodienas veidolā to piemin no pagājušā gadsimta vidus. Šī personību tipoloģijas metode mūsdienās tiek pielietota gan garīgās izaugsmes, gan biznesa atīstības veicināšanā, taču tai noteikti iespējams veiksmīgs pielietojums arī izglītības jomā.

 

 

IZPRAST ENEAGRAMMU

Kaut gan eneagramma nav absolūta atbilde uz visiem izglītības nozarei aktuālajiem jautājumiem, ar tās palīdzību iespējams būtiski uzlabot gan apmācību kvalitāti, gan to rezultātus. Taču, lai to būtu iespējams pielietot, nepieciešams saprast tās būtību, ko vienkāršoti var skaidrot kā savstarpēji saistītu personības tipu sistēmu, kas sastāv no deviņu punktu diagrammas. Katrs punkts tajā pārstāv kādu no personas uzvedības modeļu raksturojumiem, jeb tipiem - perfekcionists, izpalīdzīgais, veiksmīgais, individuālists, novērotājs, lojālais skeptiķis, baudītājs, miera nesējs, izaicinātājs. Katram no tiem piemīt konkrēta, dzīves sākumā izveidojusies dziņa, jeb veids, kā uztvert apkārtējo pasauli. Tos raksturo dominējošie uzvedības moduļi, motivācija un arī bailes. Izrietoši no šiem deviņiem tipiem, eneagramma sniedz zināšanas arī par 27 apakštipiem, līdz ar to tā ir ļoti vispusīga tipoloģijas metode, ar kuras palīdzību iespējams iegūt izsmeļošu informāciju par individuālām personības šķautnēm.

 

 

VIENA PIEEJA NEDER VISIEM

Šī sistēma radīta ar mērķi ne vien izprast katra cilvēka indivduālās personības šķautnes, bet arī pielietot šo izpratni attiecībās ar citiem cilvēkiem. Iegūstot zināšanas par spēcīgākajiem rakstura spektriem un vājībām, iespējams rast veidus, kā uzlabot komunikāciju gan personīgajās attiecībās, tā arī profesionālajā ziņā un izglītībā. Tieši izglītības jomā visspilgtāk redzams, ka viena pieeja noteikti neder visiem, tāpēc eneagramma var kļūt par lielisku rīku sekmīga mācību procesa īstenošanā. Pedagogiem, kam ir zināšanas šajā jomā, ir daudz vieglāk organizēt produktīvu mācību procesu, kā arī attīstīt skolēnu un studentu prasmes jaunā līmenī. Varētu pat teikt, ka eneagramma ir veids, kā efektīvi uzrunāt auditoriju, ņemot vērā tajā sastopamos dažādos personības tipus.

Piemēram, ja kāds skolēns izrāda tādas īpašības kā neatlaidība un ir uz nākotnes sasniegumiem orientēts, šo personības tipu iespējams motivēt informējot par to, kas mācību programmā plānots tālāk. Taču personām, kas vairāk vērstas uz tagadnes izvērtēšanu, reizēm vienkārši nepieciešams laiks, lai saprastu, vai ir pieejams viss nepieciešamais veiksmīga rezultāta nodrošināšanai vēl pirms paša uzdevuma veikšanas. Šādi pierādās, ka eneagrammas izpratni iespējams pielietot gan mācību programmas izstrādē, gan veselīgas atmosfēras uzturēšanā starp pedagogu un apmācāmajiem.

 

 

KĀ TAS IZSKATĀS DZĪVĒ?

Ir izvirzītas divas populārākās metodes, kā eneagrammā attēlotās zināšanas iespējams iekļaut jaunu prasmju apguvē. Viena no tām ir apmācību organizēšana darbnīcu formātā. Tās visbiežāk ir vienas vai vairāku dienu sesijas, kurās izglītības saturs tiek sākotnēji atspoguļots prezentāciju formā, kam seko dažādi uzdevumi, kā arī diskusijas, kas palīdz dalībniekiem nupat svaigi iegūtās zināšanas pielietot praksē sev aktuālā veidā. Tāpat pierādījies, ka veiksmīgus rezultātus iespējams gūt tā dēvētajās koučinga sesijās. Šī metode palīdz attīstīt noteiktas prasmes ilgtermiņā, jo tās parasti noris vairākās kārtās. Katrā no koučinga sesijām izglītības saturs tiek prezentēts un apspriests, taču starp šīm sesijām dalībnieki veic pastāvīgo darbu savu konceptuālo projektu attīstībā. Katra no šīm pieejām nodrošina individuāli pielāgotu mācību procesu, kas ir būtiska veiksmīgu apmācību sastāvdaļa.

Lai gan mūsdienu izglītības sistēmā visbiežāk nav iespējams strādāt izmantojot tikai darbnīcas vai privātas koučinga sesijas, šādas aktivitātes ieteicams atkārtot vairākkārt mācību procesa laikā. Katru reizi, kad tiek pielietotas eneagrammas zināšanas mācību vielas apguvē, gan pedagogs, gan izglītības saņēmējs iegūst lielāku izpratni par cilvēku personību tipiem un, galu galā, arī par savu iekšējo pasauli. Tas veicina savu stipro un vājo pušu apzināšanu, kas palīdz atlasīt tās jomas, kurās iespējama lielākā izaugsme, un vērst uzmanību tieši tām. Šīs informācijas apzināšanās arī veido iekļaujošāku un patīkamāku mācību vidi, kurā ikvienam ir iespēja dalīties ar uzskatiem, personīgo pieredzi un tādējādi pievienot izglītības saturam papildus vērtību.

 

 

IZGLĪTĪBA LIELĀKAI PRODUKTIVITĀTEI

Kā rīks, kas izskaidro stimulus, kas dažādām personībām liek aktivizēties, kā arī individuālos grūtību pārvarēšanas mehānismus, eneagramma palīdz pielietot šīs zināšanas praksē. Grāmatu autore Keitlīna Maclaski min, ka “personalizēta mācību vielas apguve nav saistīta ar mācību pastarpinātu apguvi. Tā ir palīdzība katram izglītojamajam noteikt un attīstīt prasmes, kas viņam vajadzīgas, lai attīstītu un uzlabotu savu mācīšanās procesu.” Tā rezultātā gan individuāli, gan kopienā veidojas dziļāka emocionālā inteliģence, kas ļauj izprast, kāpēc mēs dažādi raugāmies uz pasauli. Tiek veicināta empātija, līdzjūtība un lielāka apkārtējo pieņemšana, kas neizbēgami noved pie augstākas produktivitātes mācībās strādājot komandā.

 

Eneagramma ir kas vairāk par diagrammu, kas uzzīmēta uz papīra. Tas ir pašattīstības ceļš un nerimstošs process, kura rezultātā tiek iegūtas vērtīgas zināšanas ne vien par katra individuālajām īpatnībām, bet arī veidojas izpratne par sabiedrības sitēmu un to, kāpēc tāda ir izveidojusies. Varētu teikt, ka eneagramma veicina domāšanu un vispārēju pasaules izpratni un šajā ziņā reti kura sistēma spēj sniegt līdzīgus rezultātus.

 

 

Kāds ir mans eneatips?

Ja vēlies noskaidrot savu eneatipu un iepazīt savas stiprās puses un talantus, tad aizpildi testu un noskaidro savu eneatipu. Tests pieejams šeit.

 

Izmantotie resursi:

Измените ваш URL