Vidējā izglītība

Vidusskolas vispārējā izglītība

12. klase

Pirms aizpildi pieteikuma anketu, iepazīsties ar vispārējās vidējas izglītības virziena programmām un izvēlies sev piemērotāko! 

1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma

Izglītības programmas kods: 31011014 (tālmācība),
Programmas licences Nr. V-7864,
Programmas akreditācijas Nr. 10186

Izglītības programmas mērķis ir dot iespēju iegūt izglītību neklātienē tālmācības formā personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu iemeslu dēļ), kuras dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuras ir gatavas patstāvīgai mācību vielas apguvei.

Vispārizglītojošā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt līdzsvarotu visu izglītības jomu mācību priekšmetu apguvi un attīstīt interesi par dažādiem cilvēku darbības un zinātnes virzieniem.

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
 Latviešu valoda Fizika
Literatūra Ķīmija
 Angļu valoda Bioloģija
 Маtemātika Mūzika
 Latvijas un pasaules vēsture Veselības mācība
Informātika Politika un tiesības
Psiholoģija  -

Vidējā izglītība tālmācībā? Nāc mācīties! Aizpildi pieteikuma anketu.


 

2. Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma


Izglītības programmas kods: 31012014 (tālmācība)
Programmas licences Nr. V-7865,
Programmas akreditācijas Nr. 10187.

Humanitārā un sociālā virziena izglītības programmas uzdevums ir nodrošināt iespēju paplašināti un padziļināti apgūt valodu un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetus, pilnveidot prasmi orientēties mūsdienu sabiedrības sociāli ekonomiskajās attiecībās, padziļināti izprast latviešu tautas un citu tautu kultūru Eiropas un pasaules kultūras kontekstā, veicināt izglītojamā konkurētspēju humanitāro un sociālo zinātņu studijās.

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI
Latviešu valoda Dabas zinības
Literatūra Krievu valoda
Angļu valoda Vizuālā māksla
Маtemātika Mūzika
Latvijas un pasaules vēsture Veselības mācība
Informātika Politika un tiesības
Psiholoģija  -

Mācību procesā ietverts:

  • īpaši veidoti izsmeļoši tālmācības mācību līdzekļi/ kodolīgi konspekti;
  • videolekcijas;
  • grupu konferences;
  • individuālās tiešsaistes konsultācijas;
  • ieskaites;
  • individuāla attieksme.

Mācīties ir viegli un saprotami, jo saskaņā ar mācību programmu, izglītojamais mācās pēc moduļu sistēmas - katru mēnesi ir jāmācās 3 mācību priekšmeti un jānokārto katrā no tiem viena ieskaite.

Mācību priekšmetu programmas mūsu aizņemtajam izglītojamam ir izveidotas pēc iespējas koncentrēti un vienkārši.

Esam sagatavojuši ērtu mācību vidi un elektroniskus mācību materiālus, lai mācības būtu pieejamas no jebkuras vietas, kur vien ir internets. 

Piesakies un  mācies Tālmācībā! Lai pieteiktos, aizpildi pieteikuma anketu.

Измените ваш URL