Entrepreneurship Programme

Vidusskolas vispārējā profesionālā izglītība, 10. - 12. klase

 

Pirms aizpildi pieteikuma anketu, iepazīsties ar programmu! 

 

Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena tālmācības programma – UZŅĒMĒJDARBĪBA


Izglītības programmas kods: 31014014 (tālmācība),
Programmas licences Nr. V-9869,

 

Izglītības programmas īpašais mērķis ir dot iespēju iegūt prasmes, iemaņas un zināšanas vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetos, kā arī mācību priekšmetos, kas saistīti ar profesionālo ievirzi un profesionālās karjeras izvēli. Izglītības programmas apguve    neklātienē tālmācības formā, piemērota personām, kurām nav iespēju regulāri apmeklēt izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, veselības stāvokļa, sociālu vai citu iemeslu dēļ), kuras dod priekšroku individuālam mācību tempam un kuras ir gatavas patstāvīgai mācību vielas apguvei.

 

Izglītības programma nodrošina tālmācībai īpaši organizētu mācību procesu ar sistematizētiem un izkārtotiem mācību materiāliem un dažādu tehnisko un elektronisko tālsaziņas līdzekļu izmantošanu, kā arī individuālu mācīšanās tempu un specifisku iegūto zināšanu pārbaudes un sasniegtā izglītības līmeņa novērtēšanas veidu un kārtību. 

MĀCĪBU PRIEKŠMETI

 Latviešu valoda

Dabaszinības

Literatūra

Lietišķā etiķete

 Angļu valoda

Ekonomika

 Маtemātika

Politika un tiesības

 Latvijas un pasaules vēsture

Vizuālā māksla

Informātika

Grāmatvedības pamati

Psiholoģija

Uzņēmējdarbība

 

Izvēloties mācības Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena tālmācības programmā – UZŅĒMĒJDARBĪBA, mācību maksa ir 600 eiro par apgūstamo klasi. Ja izglītojamais vēlas, tad slēdzot līgumu ir iespēja vienoties izmantot izlīdzināto maksājumu, sadalot mācību maksu proporcionāli pa mēnešiem, kas ir 60 eiro/mēnesī. Maksājot mācību maksu pa daļām netiek papildus aprēķināti kādi procenti par izlīdzinātā maksājuma veikšanu. 

 

Mācību maksa:  60 eiro/mēnesī (600 eiro/klase)*

* - mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas.

Piemēram:

Ja mācības tiek uzsāktas no  1. septembra , tad maksājumu grafiks par pilnu mācību gadu izskatīsies sekojoši:  

                   Datums

                        Maksājums, eiro

15.09.

60,00

15.10.

60,00

15.11.

60,00

15.12.

60,00

15.01.

60,00

15.02.

60,00

15.03.

60,00

15.04.

60,00

15.05.

60,00

15.06.

60,00

Kopā

600,00 eiro

 

 

Reģistrācijas maksa 30 eiro. 

Измените ваш URL